29.01.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "OLGA" a.d. Smederevska Palanka-u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 122.940 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSOLGME78338 izdavaoca „OLGA“ a.d. Smederevska Palanka – u stečaju (MB:07163541), usled zaključenog stečajnog postupka.