16.04.2018.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ĆUPRIJA a.d. Ćuprija

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-487/8-18 od 13.04.2018. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Ilirika Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «METALAC COMPANY» d.o.o. Kuršumlija, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ĆUPRIJA» a.d. Ćuprija.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ĆUPRIJA a.d. Ćuprija.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ĆUPRIJA a.d. Ćuprija.pdf