07.07.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "SUCCESS-BORAC" Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 85.130 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSUCBE78555 izdavaoca „SUCCESS-BORAC“ Beograd (MB: 07001274), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.