03.03.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "DAKA SERVIS" Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 94.340 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSDAKSE18263 izdavaoca „DAKA SERVIS“ Beograd (MB: 07741731), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.