15.10.2021.

Obavštenje o ispisu akcija izdavaoca VRENJE AD BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 306.649 akcija nominalne vrednosti 300,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSVRENE82764 izdavaoca VRENJE AD BEOGRAD (MB: 07042418), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.