07.03.2017.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU a.d. Grejač

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 4/0-32-403/8-17 od 03.03.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «WISE BROKER» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «BA GLASS I-SERVICOS DE GESTAO E INVESTIMENTOS S.A.», Portugal, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU» a.d. Grejač.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU a.d. Grejač.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU a.d. Grejač.pdf