19.10.2020.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca MPP JEDINSTVO AD SEVOJNO

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 22.243 akcija izdavaoca MPP JEDINSTVO AD SEVOJNO (MB: 07188307), pojedinačne nominalne vrednosti od 1500,00 dinara, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSJESVE87017, u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.