28.01.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "SLOBODA-TARA" a.d. Bajina Bašta - u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 10.239 akcija nominalne vrednosti 1.350,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSLTRE23618 izdavaoca „SLOBODA-TARA“ a.d. Bajina Bašta – u stečaju (MB:07155166), usled zaključenog stečajnog postupka.