14.10.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca OMEGA AD MOL - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 5.400 akcija, nominalne vrednosti 600,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSOMEGE43725 izdavaoca OMEGA AD MOL - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB: 08255865), usled završenog postupka prinudne likvidacije.