04.03.2021.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca JUGODISK AD BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 1.443 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSJUDIE38577 izdavaoca JUGODISK AD BEOGRAD (MB: 07049242), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.