14.05.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "UGOSTITELJSTVO-RTANJ" AD MIROVO-U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 4.400 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSURTNE46173 izdavaoca „UGOSTITELJSTVO-RTANJ“ AD MIROVO – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB:17041177), usled završenog postupka prinudne likvidacije.