04.12.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AD ELEKTROPORCELAN, BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 133.098 akcija nominalne vrednosti 5.540,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSELEKE38514, izdavaoca AD ELEKTROPORCELAN, BEOGRAD (MB: 07114141), usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, kada akcionarsko društvo menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.