17.04.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "ZORKA-NAP 2000" a.d. Šabac-u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 2.355 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSZNAPE55995 izdavaoca „ZORKA-NAP 2000“ a.d. Šabac - u stečaju (MB:17294202), usled zaključenog stečajnog postupka.