31.01.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PUTEVI" Čačak

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 122.638 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSPUTEE11170 izdavaoca „PUTEVI“ Čačak (MB: 17041975), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.