03.09.2018.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca JUGOELEKTRO a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-3777/5-18 od 30.08.2018. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Prudence Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «UTP TRGOVINA» d.o.o. Kruševac, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «JUGOELEKTRO» a.d. Beograd.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca JUGOELEKTRO a.d. Beograd.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca JUGOELEKTRO a.d. Beograd.pdf