14.07.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu odluka izdavaoca «TELEKOM SRBIJA» a.d. Beograd: Odluka Skupštine akcionara od 28.06.2017. godine, Odluka Izvršnog odbora od 11.07.2017. godine, Odluka generalnog direktora od 28.06.2017. godine i zahteva podnetog od strane člana «Vojvođanska banka» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 14.07.2017. godine izvršio isplatu dividende za izdavaoca «TELEKOM SRBIJA» a.d. Beograd, za 4.818.791 akcionara, u ukupnom neto iznosu 2.561.591.234,49 dinara.