06.11.2018.

Obaveštenje o zapisniku nakon održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca RUDNIK KOVIN a.d. Kovin

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Rudnik Kovin ad_Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine održane 01 11 2018.pdf