25.02.2021.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 23.451 akcija izdavaoca RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC (MB: 07144229) nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSRVNKE73646 u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.