16.03.2020.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJANa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-645/6-20 od 13.03.2020. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Tandem Financial» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «BRITISH MOTORS» d.o.o. Beograd, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «GLOBOS OSIGURANJE» a.d.o. Beograd.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.pdf