06.03.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NIŠAUTO GRUPA, NIŠ

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 52.275 običnih akcija nominalne vrednosti 3.150,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSNISAE17375 i 8.427 prioritetnih akcija nominalne vrednosti 3.150,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: EPNXNR, RSNISAE06667, izdavaoca NIŠAUTO GRUPA, NIŠ (MB: 07153236), usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, kada akcionarsko društvo menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.