31.10.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SPEKTA AD BEOGRAD-u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 6.471 akcija, nominalne vrednosti 1000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSPEKE83313 izdavaoca SPEKTA AD BEOGRAD - U STEČAJU (MB: 07009976), usled zaključenog stečajnog postupka.