12.10.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "JUGOHRANIVA" Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 1.644 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSJHRNE84677 izdavaoca „JUGOHRANIVA“ Beograd (MB: 07750340), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.