05.11.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "POLJOSTROJ" Odžaci

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 181.787 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSPLJSE57074 izdavaoca „POLJOSTROJ“ Odžaci (MB: 08105219), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.