04.07.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "IMT" Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 308.927.000 akcija računovodstvene vrednosti 1,00 dinar po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSIMTBE46471 izdavaoca „IMT“ Beograd (MB: 17149113), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.