05.03.2021.

Obaveštenje o prestanku članstva u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti za BDD Jorgić broker a.d. Beograd

Obaveštavamo vas da je, dana 01.03.2021. godine, članu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „JORGIĆ BROKER“ a.d. Beograd, u skladu sa Rešenjem, 10 br. 2095/21 od 01.03.2021. godine, prestalo članstvo u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.