Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D.VARNOST-FITEP
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07026935
ISIN: RSVARFE70326
Naziv: A.D.VARNOST-FITEP
JMB: 07026935
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 05. 10. 2006.
Preuzeto 118 akcija po ceni od 120.00 din.