12.03.2018.

Обавештење о испису акција издаваоца "ППТ-ФУД" а.д. Брус-у стечају

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИОбавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 22.731 акција номиналне вредности 500,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSFUDBE87049 издаваоца „ППТ-ФУД“ а.д. Брус - у стечају (МБ:07624018), услед закљученог стечајног поступка.