09.01.2019.

Обавештење о испису акција издаваоца НЕОПЛАНТА НОВИ САД

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 3.210.784 акцијa номиналне вредности 500,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSNEOPE61155, издаваоца НЕОПЛАНТА НОВИ САД (МБ: 08142289), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.