22.11.2021.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca RUDO AD BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 16.575 akcija izdavaoca RUDO AD BEOGRAD (MB: 07037708) nominalne vrednosti 700,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSRUDOE86650 u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.