14.10.2020.

Обавештење о испису акција издаваоца CONTINENTAL-ELEKTRONIKA АД НОВИ САД - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊE О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 1.593 акцијa, номиналне вредности 1000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSCOELE06384 издаваоца CONTINENTAL-ELEKTRONIKA АД НОВИ САД - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ (МБ: 08574570), услед завршеног поступка принуднe ликвидацијe.