14.05.2019.

Обавештење о испису акција издаваоца АЦ ПРОМЕТ АД БЕОГРАД - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊE О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 16.504 акције, номиналне вредности 600,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSPRPTE42367 издаваоца АЦ ПРОМЕТ АД БЕОГРАД - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ (МБ: 07633653), услед завршеног поступка принуднe ликвидацијe.