05.10.2017.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa ИНСTИTУT ЗA СTРAНE JEЗИКE a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Oдлукe Скупштине акционара издаваоца «ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ» а.д. Београд од 23.06.2017. године, Oдлукe Надзорног одбора издаваоца «ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ» а.д. Београд од 02.10.2017. године, као и захтева од члана «Тезоро брокер» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво издаваоца «ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ» а.д. Београд, даје понуду за стицање сопствених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca INSTITUT ZA STRANE JEZIKE a.d. Beograd.pdf