14.05.2018.

Промена номиналне вредности акција издаваоца "ГРАЂЕВИНАР" а.д. Дебељача

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ НОМИНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио промену номиналне вредности 41.182 акција издаваоца „ГРАЂЕВИНАР“ а.д. Дебељача (ЈМБ:08118868) са 1.000,00 динара на 142,00 динара по акцији са CFI кодом и ISIN бројем: ESVUFR, RSGRDEE57446, a на основу документације која је достављена од стране члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.