11.06.2018.

Обавештење о испису акција издаваоца ЗАВОД ЗА ЗАВАРИВАЊЕ, БЕОГРАД

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 7.490 акција номиналне вредности 600,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSZAVOE67962, издаваоца ЗАВОД ЗА ЗАВАРИВАЊЕ, БЕОГРАД (МБ: 07028237), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.