14.01.2022.

Обавештење о испису акција издаваоца SPEKTAR INVEST АД ПАРАЋИН

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 12.604 обичних акцијa номиналне вредности 1.500,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSSPINE73046 издаваоца SPEKTAR INVEST АД ПАРАЋИН (МБ: 07115903), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.