16.10.2020.

Обавештење о испису акција издаваоца GRAPPS АД СМЕДЕРЕВО

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 10.000 обичних акцијa номиналне вредности 2.467,04 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSGRPPE92013 издаваоца GRAPPS АД СМЕДЕРЕВО (МБ: 06791450), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.