19.11.2021.

Обавештење о испису акција издаваоца „RUDNAP GROUP“ АД БЕОГРАД

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИОбавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 1.379.600 акцијa номиналне вредности 540,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSRDNPE30379 издаваоца „RUDNAP GROUP“ АД БЕОГРАД (МБ: 07033982), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.