23.09.2020.

Обавештење о испису акција издаваоца ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА БАЈИНА БАШТА

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИОбавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 661.296 акцијa номиналне вредности 400,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSEIBBE81150 издаваоца ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА БАЈИНА БАШТА (МБ: 07866470), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.