05.09.2017.

Обавештење о испису акција издаваоца ШТАМПАРИЈА ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ АД УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 157.800 акција, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSSTDTE53816 издаваоца ШТАМПАРИЈА ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ А.Д. УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ (МБ: 07157762), услед закљученог стечајног поступка