13.08.2019.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa ХИДРOTEХНИКA-ХИДРOEНEРГETИКA a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 1/2-102-3000/5-19 од 09.08.2019. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Јубмес банка» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «АQUА MONT SERVICE» д.о.о. Београд, даје понуду за преузимање акција издаваоца «ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА» а.д. Београд.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA a.d. Beograd.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA a.d. Beograd.pdf