05.02.2018.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa TРГOВИНСКO ПРEДУЗEЋE ИБAР a.д. Рaшкa

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 1/2-102-45/7-18 од 02.02.2018. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Tandem Financial» а.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «ММ 99» д.о.о. за производњу и услуге Стара Пазова, даје понуду за преузимање акција издаваоца «ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ИБАР» а.д. Рашка.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca TRGOVINSKO PREDUZEĆE IBAR a.d. Raška.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca TRGOVINSKO PREDUZEĆE IBAR a.d. Raška.pdf