01.12.2017.

Обавештење о испису акција издаваоца "БУДУЋНОСТ" а.д. Чуруг

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 124.900 акција номиналне вредности 680,00 динара по aкцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSBUDCE46166 издаваоца „БУДУЋНОСТ“ а.д. Чуруг (МБ:08729573), услед статусне промене припајања привредном друштву Пословни систем „GLOBAL SEED“ д.о.о. Чуруг.