06.07.2018.

Обавештење о испису акција издаваоца "НОВКАБЕЛ" Нови Сад

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 6.214.860 акција номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSNOVKE82990, издаваоца „НОВКАБЕЛ“ НОВИ САД (МБ: 08023646), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.