Стaтистички прeглeди

20.03.2020.

Oбaвeштeњe o oдржaвaњу Скупштинe aкциoнaрa издaвaoцa СTAНДAРД AД Лeскoвaц

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

STANDARD AD - Poziv za Skupštinu.pdf