09.08.2019.

Обавештење о испису акција издаваоца "TSM PROPERTY" Сремска Митровица

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 34.864 акцијa номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSTKTLE54491 издаваоца „TSM PROPERTY“ Сремска Митровица (МБ: 08497290), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.