09.10.2018.

Обавештење о испису акција издаваоца "INOS ENBI" а.д. Београд-у стечају

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИОбавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 200 акција номиналне вредности 4.128,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVTFR, RSINENE47284 издаваоца „INOS ENBI“ а.д. Београд - у стечају (МБ:17489500), услед закљученог стечајног поступка.