Стaтистички прeглeди

09.10.2019.

Обавештење о поништењу сопствених акција издаваоца „ТРИВИТ-ПЕК“ а.д. Врбас

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио поништење 1.513 акцијa издаваоца „ТРИВИТ-ПЕК“ а.д. Врбас (МБ: 08284431) номиналне вредности 1.200,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSTRVPE75639 у поседу издаваоца, а на основу документације која је достављена од стране члана Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.