10.11.2017.

Исплaтa дивидeндe издaвaoцa EНEРГOПРOJEКT EНTEЛ a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Одлуке Скупштине акционара од 06.06.2017. године, као и на основу поднетог захтева од члана «M&V Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ЕНТЕЛ» а.д. Београд, врши исплату дивиденде власницима хартија од вредности дана 14.11.2017. године.

Isplata dividende izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL a.d. Beograd.pdf