14.10.2020.

Обавештење о испису акција издаваоца БОНИТЕТ ГРУПА АД БЕОГРАД - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊE О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 1.000 акцијa, номиналне вредности 9.398,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSBUDAE65756 издаваоца БОНИТЕТ ГРУПА АД БЕОГРАД - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ (МБ: 17324519), услед завршеног поступка принуднe ликвидацијe.