07.02.2018.

Обавештење о испису акција издаваоца "ЖЕЛВОЗ" Смедерево

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 1.523.805 акцијa номиналне вредности 500,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSZVOZE99764 издаваоца „ЖЕЛВОЗ“ Смедерево (МБ: 06999271), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.